Regulamin


Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą
Rozdział III. Użytkownik
Rozdział IV. Informacja handlowa
Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
Rozdział VI. Odpowiedzialność Usługodawcy
Rozdział VII. Rola Serwisu
Rozdział VIII. Reklamacja
Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.willaursynow.pl/willa2/.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i jest usługobiorcą Usług, bądź osoba która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji. Usługodawca sam decyduje czy funkcja rejestracji i logowania w Serwisie jest dostępna.

2. Właścicielem Serwisu jest Willa Ursynów sp z o.o. Sarabandy s.k. (KRS: 0000550833, NIP: 1132887526, REGON: 361151080), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej: „Usługodawcą”.

3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca udostępnia usługi, zwane dalej: „Usługami”, świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami.

4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej 100 000 zł zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą

1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:

a. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: biuro@willaursynow.pl

b. Call Center – pod numerem telefonu: 533 391 110 Konrad Sobik i 533 381 110 Paweł Idziejczyk

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 10 (dziesiąta) – 18 (osiemnasta), oraz soboty od 10 (dziesiąta) do 14 (czternasta) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 24 godziny, do terminu tego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

 

Rozdział III. Użytkownik

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i jest usługobiorcą Usług, bądź osoba która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

4. Osoba, która chce korzystać z Serwisu, musi zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.willaursynow.pl/willa2 regulamin w taki sposób, aby Użytkownik przed rozpoczęciem korzystani z Usług mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

Rozdział IV. Informacja handlowa

1. Uzupełniając formularz kontaktowy znajdujący się na Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących („Partnerzy”) lub Świadczeniodawców informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu ("Newsletter"), z ofertami Produktów. Informacje te będą wysyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

2. Newsletter może zawierać w szczególności najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych i innych Produktów. Mogą być to również informacje marketingowe od Partnerów Usługodawcy w zakresie oferowanych przez nich Produktów.

3. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.

4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego poprzez SMS, Facebook, Skype itp. („Komunikaty”).

Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

4. W przypadku korzystania z Usług poprzez aplikację mobilną, dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług opisane są w Rozdziale VIII.

Rozdział VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w rozdziale V), w tym również w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Mobilną;

b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);

d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania (np. Microsoft Windows, Android);
g. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu bez ich wiedzy i zgody.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się w Serwisie.

Rozdział VII. Rola Serwisu

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi jaką jest logowanie i rejestracja do serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z zastrzeżeniem Rozdziału I ust. 1, przeglądanie materiałów obejmujących w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.

3. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z informacji zawartych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi informacji z zakresu tematyki finansowej, bankowej, ekonomicznej, podatkowej i prawnej.

5. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie w szczególności symulacje, wyliczenia, kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rozdział VIII. Reklamacja

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@willaursynow.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Ze względu na specyfikę sprawy, skomplikowany charakter reklamacji, lub ujawnienie nowych okoliczności, Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego terminu w porozumieniu z Użytkownikiem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej.

2. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy O Świadczenie Usług Pośrednictwa lub też inne ustalenia zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.

4. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 roku